مهندس علیرضا یکتا

مدیرعامل -از تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

دکتر نسرین رفاهی

رییس هیات مدیره - از تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

مهندس متینه یکتا

عضو هیات مدیره - از تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

مهندس امین رضا یکتا

نایب رییس هیات مدیره-۱۳۹۷/۰۴/۲۵